Tjenester

Vi kan tilby hjelp til å sette en verdi på boligen din, enten det er i forbindelse med lån eller ved eierskifte.

Tilstandsrapport sikrer både deg og kjøper ved salg av boligen. Forhåndstakst er en forhåndsvurdering av eiendommen under evt. bygging, oppussing etc. Vi takserer boliger, fritidsboliger, næringseiendommer og tomter. Ved skader kan vi tilby skadetakst. Skjønn brukes ved store uoversiktlige skader, ønske om større forandringer av eiendommen, tvil om gjenoppføring etter skade, etc. Vi kan også hjelpe til med å beregne arealet på boligen din.

Boligsalgsrapport / Tilstandsrapport

En boligsalgsrapport er et dokument som beskriver eiendommens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten er spesielt rettet inn mot den tekniske tilstand på bygningen mht. eierskiftesituasjoner, og skal gi en god oversikt over byggets tilstand.

Hva skjer før befaringsdagen

Når befaringsdatoen er bestemt, vil takstmannen sende over et Egenerklæringsskjema – hvis du ikke allerede har mottatt denne av din megler. Egenerklæringen må fylles ut, slik at takstmannen får denne med seg etter endt befaring. Det er viktig at du som selger oppgir både positive og negative forhold vedrørende boligen. Dette vil i ettertid minske risikoen for evt. konflikter med kjøper i etterkant av eiendomsoverdragelsen.

På befaringsdagen

På befaringsdagen ønsker takstmannen så mange opplysninger han/hun kan om boligen din, og det er en fordel om du har tegninger, kvitteringer på utført arbeid, rapport fra feier – el-tilsyn m.v lett tilgjengelig. Det er også viktig at rom som brukes til lagring f.eks. kjeller og loft er fremkommelig for inspeksjon. Ved f.eks. loftsluke uten trapp, bør det være satt fram en gardintrapp og yttervegger i kjeller må være synlige. Når det gjelder våtrom, bad og vaskerom, bør sluk være rengjort og ventilasjon lett tilgjengelig for inspeksjon. Vennligst ikke bruk dusjen de siste timene før befaringen. Det er også viktig at det er ryddig under kjøkkenvask.
I forbindelse med arealmålingen må det også være tilgang til boder, som også blir tatt med i arealberegningen.
Utvendig er det også fint hvis det er satt opp en stige slik at tak, renner og beslag kan inspiseres.

Levetidsbetraktning og Tilstandsgrad

På bakgrunn av opplysninger gitt av deg som eier av boligen samt takstmannens undersøkelser av boligen, utvendig og innvendig, vil det bli utformet en Boligsalgsrapport. En sentral del av boligsalgsrapporten er Levetidsbetraktninger, og tilstandsgradene angis også etter Normal levetid. Det vil bli satt Tilstandsgrad 0-3 på de forskjellige elementene, hvor 0 er helt nytt/feilfritt og 3 er den dårligste tilstanden. Kommentarer som fremkommer i rapporten skal også gi et så riktig bilde av boligen som mulig.

DET ER VERD Å MERKE SEG AT:

  • Rapporten ikke fritar for selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt.
  • Rapporten ikke gir noen garanti mot skjulte feil, skader og mangler.
  • Rapporten er gyldig et halvt år fra befaringsdato, og det kan fornyes etter avtale.
  • Selger bør lese grundig gjennom rapporten, for å påse at informasjonen stemmer.
  • Kjøper bør likeledes gjøre seg kjent med rapportens innhold i forkant av kjøp.

Boligsalgsrapport m/takst

Ved for eksempel Tvangssalg eller ved Dødsbo, anbefales Boligsalgsrapport m/takst. Da får man en beskrivelse av eiendommens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand, samt at man får et innblikk i hva det er sannsynlig at markedet er villig til å gi for eiendommen.

Næringstakst

Ved taksering av en Næringseiendom er det litt flere punkter som må kontrolleres en ved taksering av en privat bolig/fritidsbolig. I tillegg til beliggenhet, beskaffenhet, vedlikeholdsstatus og avstand til skole, barnehage, bysentrum og turterreng, beregnes verdien ut fra dagens leieinntekter og eiendommens potensiale/utviklingsmuligheter.
Heftelser, servitutter og reguleringsplaner blir også her kontrollert og tatt hensyn til ved verdifastsettelsen.

Skadetakst

Ved skader på hele eller deler av boligen, ved f.eks. innbrudd, vannskade, konstruksjonsfeil eller lignende, kan vi tilby Skadetakst. Problemet blir gjennomgått og beskrevet, og det blir laget et forslag til løsning med prisoverslag.
Skadetakst brukes gjerne av forsikringsselskap, utleiere og private – og blir brukt ved utbetaling av erstatning eller når man skal skaffe fagpersoner til utbedring av skadene.

Forhåndstakst

En forhåndtakst er en forhåndsvurdering av en eiendom, som ikke er påbegynt eller som er under oppføring. Hensikten er å vurdere kostnadsrammen, markedsverdien og et evt. potensiale i prosjektet.
Taksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer, egne erfaringer m.m.
Banker og andre finansinstitusjoner krever som oftest forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktelle prosjektet.
De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.

Skjønn

Ved for eksempel brannskade på eiendom kan det også være aktuelt å avgjøre/beregne omfang/forsikringsverdi ved Skjønn, dersom forsikringstaker eller hans selskap krever det. For å kunne fastsette et slikt skjønn, må skaden vurderes av to uavhengige skjønnsmenn – en for hver av partene. Skaden/problemet blir også her gjennomgått og beskrevet, og det nødvendige utbedringer blir kalkulert.

Arealberegning

Takstrapportene skal normalt angi bruttoareal (BTA) og bruksareal (BRA) som igjen blir delt i Primær areal (P-rom) og Sekundær areal (S-rom).
BTA er areal av boligen inklusiv yttervegger. Ved f.eks. leiligheter blir BTA beregnet til midt i vegg mot nabo eller fellesdel.
BRA er areal som ligger innenfor omsluttende vegger, men inklusiv innvendige vegger.
P-rom inkluderer alle oppholdsrom.
S-rom inkluderer garderober, boder og lagerrom.

Energimerking 


Alle boliger som skal selges eller leies ut etter 1.juli 2010 og som er større enn 50 m2 skal være energimerket.

Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomøre energimerkingen. Hvis boligen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter boligen har fått. Energiattesten skal være en del av markedsføringen. Eier skal legge frem energitest for kjøper, før avtale om salg eller leie boligen eller bygningen blir inngått. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken tilstand boligen er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen.

Energiattesten

Energiattesten er dokumentet som viser resultatet av energimerkingen. Attesten er gyldig i 10 år og kan endres ved behov. Merkingen har tre hovedtemaer med informasjon om energieffektivitet, hva slags energi som brukes og tips om innsparingstiltak. Det er eier som er ansvarlig for informasjonen som er gitt i energiattesten.

Hvordan og hvem kan utføre energimerking

Du kan selv velge hvem som skal energimerke din bolig, og du kan gjennomføre merkingen selv.
Ønsker du en ekspert til å utføre merkingen for deg, kan gutta her på kontoret utføre dette for deg. Alle tre har vært på kurs, har rutiner på gjennomgang av boligen og kan utføre en energimerking raskt og effektivt.

Takst – bolig, fritidsbolig, tomt

Banker/finansieringsinstitusjoner krever som oftest en Verdi- og lånetakst i forbindelse med refinansiering av boliglån. Ved arv/eierskifte benyttes også ofte Verdi- og lånetakst. Har du påkostet din bolig med oppussing, tilbygget etc. har boligen din etter all sannsynlighet fått en økt verdi, og det lønner seg å ta en ny takst. Et takstdokument er også svært viktig i f.eks. et skadeoppgjør med ditt forsikringsselskap eller ved f.eks. skilsmisse.
Verditakst
En Verditakst er et dokument som sier hva det er sannsynlig at markedet er villig til å gi for boligen/fritidsboligen/tomten din. Markedsverdien baseres på eiendommens beliggenhet og beskaffenhet samt vedlikeholdsstatus på boligen, avstand til skole, barnehage, nærbutikk, bysentrum og fritidsaktiviteter og turterreng i nærområdet samt takstmannens erfaring på lignende eiendommer i området. Heftelser, servitutter, reguleringsplaner og andre faktorer som kan påvirke verdien av boligen/fritidsboligen blir også tatt hensyn til ved verdifastsettelsen.
Verditaksten er ikke en tilstandsrapport og sier ikke noe om tilstanden på boligen/fritidsboligen.
Verditakst av tomter, gjelder ubebygd tomteareal.

Byggelånsoppfølging

Vi bistår overfor din bank, og sørger for at det  tilføres nok verdier i forhold det som er fakturert – og sørger for oversikt og kontroll i ditt byggeprosjekt.

Hjelp til overtagelse av eiendom

Vi hjelper med overtagelse av eiendom, og blir med byggeherre til entreprenør og sørger for at alt er i henhold til forskrifter ved overtagelse. 

Telemark Takst og Byggvurdering AS

Postboks 1002 Gjemsøy
3704 Skien

Medlem av Norsk takst